پاورپوینت نمونه موردی

بررسی مصالح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی سنتی ﻛﻮﻳﺮ

کد محصول: p162

ﻧﮕﺎﻫﻲ ﮔﺬرا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺎ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و آن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟ ﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺳـﻨﺘﻲ اﺳﺖ؛ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺿﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﻲ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎﻫـﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﻲ … !

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق اﻫﻤﻴﺖ اﺟﺮا و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺟﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ روﺷﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ مبحث ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻜﺎت ﻻزم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺧﺸﺘﻲ و آﺟﺮي (ﻛﻪ اﻧﻮاع ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻌﻤﺎري ﻛﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ )، ﺑﻴـﺎن ﻣـﺸﻜﻼت و ﺧﻄـﺮات اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ اﺟـﺮاي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد آن اراﺋﻪ ﮔﺮدد؛ ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻫﺮﻛﺪام ﻣﺨﺘﺼﺮا و در ﺣﺪ ﻻزم آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳـﻨﺘﻲ در ﻣﻌﻤـﺎري ﻧـﻮﻳﻦ اﻣﺮوزي و ﻧﻮع اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

3box

———————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول: بررسی مصالح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی سنتی ﻛﻮﻳﺮ
  • فرمت فایل: power point
  • تعداد صفحات: 31
  • حجم فایل: 2مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 120000 تومان

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

بررسی مصالح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی سنتی ﻛﻮﻳﺮ، دانلود بررسی مصالح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی سنتی ﻛﻮﻳﺮ، پاورپوینت معماری، دانلود پاورپوینت معماری، پروژه پاورپوینت معماری، دانلود پاورپوینت، پروژه معماری، پاورپوینت بررسی مصالح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی سنتی ﻛﻮﻳﺮ، پاورپوینت معماری، پاورپوینت نمونه موردی، دانلود پاورپوینت، پاورپوینت مصالح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی سنتی ﻛﻮﻳﺮ، پروژه مرمت، مرمت، مرمت معماری، پاورپوینت مرمت، پروژه روستا، عمران، معماری، فناوری معماری، معماری پایدار، معماری سبز، مصالح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی سنتی ﻛﻮﻳﺮ، ﺑﻨﺎﻫﺎی ﭘﺎﻳﺪار با ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، مصالح سنتی، بناهای کویری، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی سنتی ﻛﻮﻳﺮ، بررسی مصالح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی سنتی ﻛﻮﻳﺮ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا