پاورپوینت نمونه موردینمونه موردی مجتمع تجاری

تحلیل و بررسی مجتمع تفریحی تجاری گرند مال

کد محصول: p203–

در حــال حاضــر مجتمــع تجــاری – تفریحــی نســیم شــهر، بزرگتریــن طــرح در مقیـاس منطقـه اسـت. کـه البتـه بـا توجـه بـه کیفیـت سـاخت و سـاز منطقـه و نیـز ویژگـی کیفـی بناهـای موجـود، بطـور قطـع نخسـتین پـروژه واجـد کیفیـات معمـاری خواهـد بـود. مجــاورت ایــن پــروژه بــا میــدان نبــوت و عبــور در معبــر اصلــی شــهر ” بلـوار الغدیـر“ و خیابـان سـعیدآباد، در مجـاورت آن اهمیـت ویـژه ای بـه اسـتقرار شــهری آن مــی دهد. بدیـن ترتیـب بـرای پیشـبرد طـرح ۴ گزینـه مبتنـی بـر مبانـی و اهـداف معمارانـه طـرح پیـش بینـی شـد.

بــی تردیــد هــدف اولیــه ایــن پــروژه بازگشــت مناســب مالــی در ایــن ســرمایه گـذاری اسـت. دسـتیابی بـه ایـن مهـم مسـتلزم رعایـت اسـتانداردها و کیفیـات معمــاری و مهندســی پــروژه اســت. ضمــن آنکــه بینــش بــاز کارفرمــا و ســرمایه گـذار پـروژه و توجـه ایشـان در بـه کارگیـری روش صحیـح در تهیـه طـرح و اتخـاذ تصمیـم، حکایـت از وقـوف کارفرمـا بـه ایـن موضـوع کلیـدی اسـت کـه موفقیـت پـروژه و بازدهـی مناسـب اقتصـادی آن در گـرو توانایـی پـروژه بـرای ارتقـاء سـطح زندگـی مـردم نسـیم شـهر و بهبـود وضعیـت کیفـی و ظاهـری شـهر اسـت. در پیشــبرد گزینه‌هــای طــرح شــماتیک ضمــن امــکان دســتیابی بــه برنامــه و فضاهــای مــورد نیــاز پــروژه، ســه راهبــرد اصلــی کــه متضمــن اهــداف معمــاری و اقتصــادی پــروژه هســتند مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

 

3box

———————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول: تحلیل و بررسی مجتمع تفریحی تجاری گرند مال
  • فرمت فایل: power point
  • تعداد صفحات: 38
  • حجم فایل: 10مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 120000 تومان

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

تحلیل و بررسی مجتمع تفریحی تجاری گرند مال، دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی مجتمع تفریحی تجاری گرند مال، پاورپوینت معماری، دانلود پاورپوینت معماری، شهرسازی، پاورپوینت معماری، دانلود پاورپوینت مجتمع تجاری و فرهنگی، پروژه معماری، معماری مدرن، پاورپوینت مجتمع تفریحی تجاری گرند مال، پاورپوینت مجتمع تجاری، پاورپوینت نمونه موردی، دانلود پاورپوینت مجتمع تجاری، پاورپوینت مجتمع تفریحی تجاری گرند مال، بافت شهری، معماری، فناوری معماری، طراحی فضای تجاری و فرهنگی، تکنولوژی مدرن، معماری معاصر، معماری ساختمان تجاری، ضوابط طراحی فضای تجاری و فرهنگی، ساخت و برنامه ریزی فضا های ساختمان تجاری، تحلیل و بررسی مجتمع تفریحی تجاری گرند مال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا