پاورپوینت نمونه موردینمونه موردی مجتمع تجاری

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تفریحی نسیم شهر

کد محصول: p318

در حــال حاضــر مجتمــع تجــاری – تفریحــی نســیم شــهر، بزرگتریــن طــرح در مقیـاس منطقـه اسـت. کـه البتـه بـا توجـه بـه کیفیـت سـاخت و سـاز منطقـه و نیـز ویژگـی کیفـی بناهـای موجـود، بطـور قطـع نخسـتین پـروژه واجـد کیفیـات معمـاری خواهـد بـود. مجــاورت ایــن پــروژه بــا میــدان نبــوت و عبــور در معبــر اصلــی شــهر ” بلـوار الغدیـر“ و خیابـان سـعیدآباد، در مجـاورت آن اهمیـت ویـژه ای بـه اسـتقرار شــهری آن مــی دهد. بدیـن ترتیـب بـرای پیشـبرد طـرح ۴ گزینـه مبتنـی بـر مبانـی و اهـداف معمارانـه طـرح پیـش بینـی شـد

3box

———————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول: تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تفریحی نسیم شهر
  • فرمت فایل: power point
  • تعداد صفحات: 36
  • حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 120000 تومان

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

تحلیل مجتمع تجاری تفریحی نسیم شهر، نمونه موردی مجتمع تجاری تفریحی، برنامه فیزیکی مجتمع تجاری تفریحی، پاورپوینت مجتمع تجاری تفریحی، پاورپوینت مجتمع تجاری تفریحی نسیم شهر، مجتمع تجاری تفریحی نسیم شهر، تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تفریحی نسیم شهر، نسیم شهر، تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تفریحی نسیم شهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا